سعید محمدی دورکی


مؤسس نهضت سفید ایران


تمامی محتوای این سایت زندگی مستند و حقیقی جناب سعید محمدی دورکی است.
اسناد واقع بر روی سایت تنها بخشی از زندگی ۴۵ ساله کاری ایشان می‌باشند.
این اسناد در طول سال های زندگی ایشان از بین رفته و سپس به صورت معجزه آسایی به دستشان رسیده است.
رموز دریافت یکایک این اسناد توسط شخص ایشان در آینده نزدیک شرح داده خواهد شد.