مصاحبه تلویزیونی پیرامون نیروی سوم و سه بعد اساسی معنوی، اقتصادی و سیاسی در کانال 34 ترکیه

izmir escort